PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ khoa học của trường Đại học Duy Tân đã và đang phát huy mọi tiềm năng sẵn có, mở rộng hợp tác với các cơ quan khoa học khác trong và ngoài nước để phát triển nghiên cứu khoa học của nhà trường nhằm tạo ra các sản phẩm trí tuệ cao, áp dụng thành công tiến bộ khoa học kỹ thuật – chuyển giao công nghệ vào thực tiễn và góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hoạt động khoa học công nghệ của đất nước. Với triết lý: “Đào tạo gắn liền với nghiện cứu thực nghiệm trên nền nhân văn và hiện đại” làm kim chỉ nam cho định hướng phát triển; nhà trường luôn xác định “Nghiên cứu khoa học là một trong những động lực quan trọng để phát triển Trường một cách bền vững, đào tạo ra những con người giảng dạy hay, nghiên cứu giỏi, đào tạo ra thế hệ sinh viên có tinh thần yêu nước, sống vì cộng đồng và có khả năng hội nhập quốc tế”...

Xem tiếp...