PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

VĂN BẢN

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

 • 02/11/2015
 • Sở hữu Trí tuệ
 • anhhoang

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN theo nghị định thư,.....

 • 17/09/2015
 • Văn bản pháp quy
 • adminpkhcn

Quyết định: 1804/QĐ-BKHCN Ngày 16/7/2015

Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 4 năm 2012

 • 17/09/2015
 • Văn bản pháp quy
 • admin

Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

 • 17/09/2015
 • Văn bản pháp quy
 • admin

QUYẾT ĐỊNH số 174, ngày 31 tháng 12 năm 2008 BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

 • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
 • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
 • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
 • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
 • TAP CHI KHCN VN
 • THANH TRA BỘ KHCN
 • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Đăng ký thi sơ tuyển