PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Nhãn hiệu

Tra cứu thông tin

 • 03/03/2021
 • Nhãn hiệu
 • adminpkhcn

Đăng ký quốc tế

 • 03/03/2021
 • Nhãn hiệu
 • adminpkhcn

Bảng phân loại

 • 03/03/2021
 • Nhãn hiệu
 • adminpkhcn

Thủ tục giải quyết khiếu nại

 • 03/03/2021
 • Nhãn hiệu
 • adminpkhcn

Thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộ

 • 03/03/2021
 • Nhãn hiệu
 • adminpkhcn

Thủ tục sửa đổi, chuyển giao đơn

 • 29/01/2021
 • Nhãn hiệu
 • adminpkhcn

Thủ tục sửa đổi, chuyển giao đơn

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 • 29/01/2021
 • Nhãn hiệu
 • adminpkhcn

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Khái niệm

 • 29/01/2021
 • Nhãn hiệu
 • adminpkhcn

Khái niệm

 • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
 • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
 • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
 • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
 • TAP CHI KHCN VN
 • THANH TRA BỘ KHCN
 • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Đăng ký thi sơ tuyển