PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tạ Quốc Việt

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc Sĩ

Email:  taquocviet@dtu.edu.vn

Lý lịch: 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Liên thông)

Thời gian đào tạo: từ tháng 08 năm 2011 đến tháng 08 năm 2013.

Nơi học: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Ngành học: Điện tử - Viễn thông

Tên đồ án, luận văn: Thực thi và đánh giá hiệu quả các phép biến đổi DFT và FFT trên nền FPGA.

2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020.

Nơi học: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Ngành học: Kỹ thuật Điện tử

Tên luận văn: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TỰ XÁC MINH SRAM CỔNG KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC MINH PHỔ QUÁT.

3. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị, sách chuyên khảo...) đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố...

[1] Tạ Quốc Việt, Trần Lê Thăng Đồng và Đàm Minh Tùng, “Nghiên cứu, thiết kế lõi IP SPI Flash Memory trên hệ thống bus AMBA-AHB”, Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử - Truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT), 2015.

[2] Tạ Quốc Việt, Nguyễn Xuân Tiến và Trần Lê Thăng Đồng, “Cấu trúc kiểm chứng thiết kế cho bộ cộng toàn phần 4-bit dựa trên phương pháp xác minh phổ quát”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, 04(41) (2020) 1-10.

[3] Tạ Quốc Việt, Trần Lê Thăng Đồng, “Ứng dụng mạch tích hợp ADC tốc độ cao AD9467-FMC-250EBZ trong hệ thống vô tuyến truyền thông”, Hội nghị lần thứ 3 về Điện, Điện tử viễn thông và Tự động hoá – Điện tử (EECA), 2016.

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

08/2013 – 06/2014: Trung tâm Vi mạch CENTIC Đà Nẵng   

07/2014 – 12/2020: Trung tâm Điện, Điện tử - ĐH Duy Tân

01/2021 – nay:        Phòng Khoa học Công nghệ - ĐH Duy Tân