PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Nguyễn Thị Cửu

Chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh

Chức vụ:  Chuyên Viên

Trình độ:  Cử nhân

Email:  ngtc21qt1@yahoo.com