PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Nhân sự » Chuyên viên

Tạ Quốc Việt

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc Sĩ

Email:  taquocviet@dtu.edu.vn

Lê Thị Thanh Hiệp

Chuyên ngành:  Công nghệ nano

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sỹ

Email:  letthanhhiep@dtu.edu.vn

Nguyễn Thị Cửu

Chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh

Chức vụ:  Chuyên Viên

Trình độ:  Cử nhân

Email:  ngtc21qt1@yahoo.com