PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Trưởng đơn vị

TS. Trương Tiến Vũ

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ:  Tiến sĩ

Phó đơn vị

ThS. Nguyễn Thị Lãnh

Chuyên ngành:  Kế Toán

Chức vụ:  Phó phòng

Trình độ:  Thạc Sĩ

Email:  lanhtienphuoc@gmail.com

Chuyên viên

Tạ Quốc Việt

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc Sĩ

Email:  taquocviet@dtu.edu.vn

Nguyễn Thị Cửu

Chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh

Chức vụ:  Chuyên Viên

Trình độ:  Cử nhân

Email:  ngtc21qt1@yahoo.com