PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Sở hữu Trí tuệ

Một số Thông tư Hướng dẫn thi hành luật Sở hữu trí tuệ

Ngày: 19/01/2016

1.
Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
-
Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
 
-
Phụ lục A – Tờ khai đăng ký (Sáng chế / TKBT / Nhãn hiệu / KDCN / CDĐL)
 
-
Phụ lục B – Tờ khai bổ sung đơn (Chuyển giao đơn / Bổ sung đơn / Thẩm định nội dung)
 
-
 
-
 
-
 
-
Phụ lục F – Tờ khai tra cứu ( Sáng chế / KDCN / Nhãn hiệu)
 
-
-
Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
-
Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 sửa đổi,bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
 
 
Phụ lục 1 (sửa đổi) – Tờ khai kiểm tra nghiệp vụ
 
-
Thông tư 18/2011/TT-BKHCN Ngày 22/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 (DOC / PDF).
 
 
 
-
Bản hợp nhất Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011(DOC / PDF).
 
 
 
-
Bản hợp nhất Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 /7/2011(DOC / PDF).
 
 
 
-
Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011(DOC / PDF).
 
 
 
-
Bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012(DOC / PDF).
 
 
 
-
Bản tổng hợp Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN với các thông tư sửa đổi, bổ sung (Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013) (để tham khảo) (DOC).
 
 
 
-
Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ. Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2013 (DOC/bản có dấu PDF).
 
 
 
 
2.
Các Thông tư hướng dẫn về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực
-
Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 hướng dẫn chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng phí,lệ phí sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-
Thông tư 30/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích (DOC / PDF)
-
Thông tư 29/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp (DOC / PDF)
-
Thông tư số 92/2002/TT-BTC ngày 18/10/2002 quy định chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định,cung cấp thông tin,dịch vụ và lệ phí đăng ký,cấp,công bố,duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới (DOC / PDF)
-
Thông tư số 119/2001/TT-BNN ngày21/12/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP về Bảo hộ giống cây trồng mới (DOC / PDF)
-
Thông tư số 23 TC/TCT ngày 09/05/1997 hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý phí,lệ phí sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-
Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN (DOC / PDF)
-
Thông tư 1134/SC ngày 17/10/1991 hướng dẫn thi hành Nghị định 84/HĐBT ngày 20/03/1990 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật,hợp lý hóa sản xuất và sáng chế,Điều lệ NHHH,KDCN,GPHI nhằm thi hành Pháp lênh bảo hộ quyền SHCN (DOC / PDF)
3.
Các Thông tư liên quan khác
- Thông tư số 44/2011/TT-BTC hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở  hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan (DOC/PDF)
-
 
Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/05/2009 về phối hợp phòng, chống in lậu (DOC / PDF)
-
Thông tư 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 quy định mức thu,chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng phí,lệ phí sở hữu công nghiệp (DOC / PDF)
-
Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 03/04/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân (DOC / PDF)
-
Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (DOC / PDF)
-
Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 29/12/2004 hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu (DOC / PDF)
-
Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu (DOC / PDF)
-
Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 về hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV Bộ luật Hình sự 1999 về “các tội xâm phạm sở hữu” (DOC / PDF)
-
Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/04/2000 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả (DOC / PDF)

 

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển