PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Sở hữu Trí tuệ

Các biện pháp thực thi quyền Sở hữu trí tuệ

 • 17/04/2016
 • Sở hữu Trí tuệ
 • khoabao

Đăng ký Sở hữu trí tuệ

 • 17/04/2016
 • Sở hữu Trí tuệ
 • khoabao

Hướng dẫn xét đăng kí xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với tp. Đà Nẵng

 • 22/03/2016
 • Sở hữu Trí tuệ
 • khoabao

Hướng dẫn xét đăng kí xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với tp. Đà Nẵng

Qui chế thẩm định đơn đăng kí bằng sáng chế

 • 19/01/2016
 • Sở hữu Trí tuệ
 • khoabao

Thủ tục Đăng ký sáng chế tại Việt Nam

 • 04/12/2015
 • Sở hữu Trí tuệ
 • khoabao

Hướng dẫn trình tự và thủ tục đăng ký Bằng Độc quyền sáng chế, Bằng Độc quyền Giải pháp hữu ích tại Việt Nam.

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ

 • 25/11/2015
 • Sở hữu Trí tuệ
 • anhhoang

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ.

Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

 • 25/11/2015
 • Sở hữu Trí tuệ
 • anhhoang

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ); Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. ...

 • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
 • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
 • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
 • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
 • TAP CHI KHCN VN
 • THANH TRA BỘ KHCN
 • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Đăng ký thi sơ tuyển