PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thông báo

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học, năm học 2020-2021

Ngày: 07/05/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 1930/KH-ĐHDT                                                                                                                                                                       Đà Nẵng, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH

V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về
hoạt động nghiên cứu khoa học, năm học 2020-2021

 

          Nhằm tạo thêm một kênh thông tin chính thức và tin cậy giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy, nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường; giúp Nhà trường thu thập đủ thông tin phản hồi từ các bên liên quan theo quy định hiện hành trong công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học để cải tiến và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động; Nhà trường ban hành kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường, năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

          1. Mục đích

          - Giúp Nhà trường có thêm thông tin phản hồi từ các bên liên quan, để từ đó có căn cứ để điều chỉnh, cải tiến, hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chế độ đãi ngộ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn;

          - Đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường;

          2. Yêu cầu

          - Các bên liên quan (cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, …) được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác khảo sát để tiến hành cung cấp thông tin chính xác theo phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đề ra;

          - Người tham gia khảo sát cần khách quan, trung thực, công bằng trong việc cung cấp thông tin phản hồi.

          - Thông tin thu nhận được từ khảo sát cần được xử lý khách quan, và được sử dụng đúng mục đích.

          3. Đối tượng, phạm vi thực hiện

          Đối tượng tham gia khảo sát là toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong toàn trường.

          4. Nội dung lấy ý kiến khảo sát

          Theo mẫu phiếu khảo sát kèm theo. Thang đánh giá theo thang đo Likert 5 mức độ.

          5. Phương pháp thực hiện

          - Phương pháp điều tra xã hội học, người khảo sát trả lời trực tiếp vào phiếu khảo sát.

          - Sử dụng công cụ Google form tạo phiếu khảo sát tại đường dẫn:

                https://forms.gle/xQBPRkJihqtxqouc6

          - Kết quả được thu thập, xử lý, và viết báo cáo phân tích. Dữ liệu từ báo cáo khảo sát sẽ là một trong những căn cứ để Nhà trường đưa ra kế hoạch cải tiến, và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học.

          6. Thời gian thực hiện

          - Từ ngày 09/5/2021 đến ngày 14/5/2021.

          7. Tổ chức thực hiện

          - Giao phòng Khoa học Công nghệ chủ trì xây dựng nội dung phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát trong toàn trường, cũng như thu thập kết quả khảo sát, viết báo cáo trình Hiệu trưởng.

          - Lãnh đạo các đơn vị triển khai cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc khảo sát.

          - Các cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học nghiêm túc thực hiện khảo sát theo kế hoạch đã được phê duyệt./.       

                                                                                                                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                          (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                  TS. Võ Thanh Hải

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển