PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thông báo

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học, năm học 2019-2020

Ngày: 31/07/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:  614/KH-ĐHDT                                                                                                                                   Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH

V/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về
hoạt động nghiên cứu khoa học, năm học 2019-2020

 

          Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng giáo dục, cũng như có đủ minh chứng phục vụ công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học; nhà trường ban hành kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường, năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

          1. Mục đích

          - Ghi nhận ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học, người học, và các bên liên quan về cơ chế chính sách nghiên cứu khoa học của nhà trường;

          - Giúp nhà trường và các đơn vị có căn cứ để điều chỉnh, cải tiến, hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chế độ đãi ngộ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

          2. Yêu cầu

          - Kế hoạch khảo sát được triển khai tới tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên, và người học trong trường. Người tham gia khảo sát cần khách quan, trung thực trong việc cung cấp thông tin.

          - Thông tin thu nhận được từ khảo sát cần được xử lý khách quan, và được sử dụng đúng mục đích.

          3. Đối tượng, phạm vi thực hiện

          Đối tượng tham gia khảo sát là toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn trường.

          4. Nội dung lấy ý kiến khảo sát

          Theo mẫu phiếu khảo sát kèm theo. Thang đánh giá theo thang đo Likert 5 mức độ.

          5. Phương pháp thực hiện

          - Phương pháp điều tra xã hội học, người khảo sát trả lời trực tiếp vào phiếu khảo sát.

          - Sử dụng công cụ Google form tạo phiếu khảo sát. Link:

                   https://forms.gle/iLn3GsQREWTKpjXZA

          - Kết quả được thu thập, xử lý; viết báo cáo phân tích và kế hoạch cải tiến.

          6. Thời gian thực hiện

          Từ ngày 02/8/2020 đến ngày 08/8/2020.

          7. Dự trù kinh phí

          Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

          8. Tổ chức thực hiện

          - Phòng Quản lý Khoa học chủ trì xây dựng nội dung phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát trong toàn trường, cũng như thu thập kết quả khảo sát, viết báo cáo trình Hiệu trưởng.

          - Lãnh đạo các đơn vị triển khai cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc khảo sát./.

 

                                                                                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                             (đã ký)

 

                                                                                                                                                                      TS. Võ Thanh Hải

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển