PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Các đối tượng sở hữu công nghiệp

Khái niệm

 • 29/01/2021
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • adminpkhcn

Khái niệm

Tra cứu thông tin

 • 28/01/2021
 • Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 • adminpkhcn

Tra cứu thông tin

Đăng ký quốc tế

 • 28/01/2021
 • Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 • adminpkhcn

Đăng ký quốc tế

Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

 • 28/01/2021
 • Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 • adminpkhcn

Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

Thủ tục giải quyết khiếu nại

 • 28/01/2021
 • Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 • adminpkhcn

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộ

 • 28/01/2021
 • Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 • adminpkhcn

Thủ tục liên quan đến văn bằng bảo hộ

Thủ tục sửa đổi, chuyển giao đơn

 • 28/01/2021
 • Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 • adminpkhcn

Thủ tục sửa đổi, chuyển giao đơn

Thủ tục đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích

 • 28/01/2021
 • Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 • adminpkhcn

Thủ tục đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Khái niệm

 • 28/01/2021
 • Sáng chế - Giải pháp hữu ích
 • adminpkhcn

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

 • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
 • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
 • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
 • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
 • TAP CHI KHCN VN
 • THANH TRA BỘ KHCN
 • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Đăng ký thi sơ tuyển