PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

Ngày: 28/08/2015

1. Thường trực hội đồng khoa học và đào tạo:

     a. Thường trực hội đồng khoa học và đào tạo trường

     b. Tư vấn nhân sự nghiên cứu khoa học

     c. Các công tác báo cáo

2. Thanh tra khoa học công nghệ:

     a. Công tác thanh tra

     b. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

     c. Công tác pháp chế

3. Quản lý khoa học, công nghệ và thông tin khoa học công nghệ:

     a. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường

     b. Quản lý nghiệm thu các đề tài, dự án

     c. Quản lý bài báo khoa học tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

     d. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước

     e. Quản lý nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

     f. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường

     g. Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ

4.2.4. Có kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện các đề tài ISI thành đề tài nghiên cứu cấp cơ sở; phòng cần thể chế hóa thành một đề tài, 2 năm sau nghiệm thu, tạo điều kiện cho giảng viên có đủ đề tài khoa học theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

5. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với các vụ của Bộ Giáo dục& Đào tạo, kết nối mạng trực tiếp với vụ liên quan để bắt nắm thông tin kịp thời nhằm định hướng công tác NCKH của trường.

6. Phối hợp với các địa phương khảo sát, ký kết hợp tác bảo trợ các

đề tài qui hoạch tại địa phương.

7. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với luận văn tốt nghiệp để đạt hiệu quả cao hơn.

8. Tổ chức định kỳ hội nghị khoa học qui mô toàn trường mỗi năm một lần (tháng 12/2014 thực hiên), tạo động lực nghiên cứu khoa học thực sự đối với đội ngũ giảng viên trẻ của trường.

9. Phổ biến kịp thời chế độ của trường đối với công tác nghiên cứu khoa học.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển