PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Lê Thị Thanh Hiệp

Chuyên ngành:  Công nghệ nano

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sỹ

Email:  letthanhhiep@dtu.edu.vn