PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC DUY TÂN

Chức năng

Chức năng

Ngày: 28/08/2015

1. Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo: giúp hiệu trưởng tổng hợp, chỉ đạo, điều phối các hoạt động nghiên cứu khoa học­­1, các hoạt động mang tính khoa học2 và phát triển công nghệ3 theo chiến lược phát triển trường.

2. Thanh tra hoạt động khoa học công nghệ: giám sát - báo cáo định kỳ về ban giám hiệu, các hoạt động về khoa học & công nghệ của các các đơn vị - cá nhân trong trường.

3. Quản lý khoa học: triển khai đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên theo các cấp; triển khai các hoạt động mang tính khoa học trong trường; triển khai dự thi các giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong & ngoài nước; thực hiện công tác thống kê khoa học & công nghệ; phối hợp với các đơn vị trong trường để triển khai các hội nghị nghiên cứu khoa học giảng viên - sinh viên.

4. Quản lý công nghệ: tham mưu cho các đơn vị - cá nhân trong trường về hoạt động sở hữu trí tuệ & chuyển giao công nghệ; triển khai ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin.

5. Quản lý thông tin khoa học và hợp tác khoa học công nghệ: là đầu mối - phổ biến thông tin khoa học & công nghệ trong toàn trường; phối hợp với các đơn vị trong trường, tìm kiếm các mối hợp tác nghiên cứu khoa học trong & ngoài nước. Tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên - sinh viên toàn trường.

     1 Đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên các cấp

     2 Đề cương tín chỉ, giáo trình, ngân hàng cấu hỏi

     3 Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, hợp tác khoa học công nghệ

     4 Nhà nước, bộ, tỉnh, thành phố, cơ sở - trường

6. Là đòn bẩy thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của trường; tạo động lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên cho toàn trường.

7. Tham mưu chiến lược phát triển khoa học & công nghệ của trường.

8. Quản lý khoa hoc công nghệ theo qui chế, kế hoạch nhằm thúc đẩy  nghiên cứu khoa học của giảng viên nhà trường theo đúng tiến độ.

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển