Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

ThS. Nguyễn Thị Lãnh

Chuyên ngành:  Kế Toán

Chức vụ:  Phó phòng

Trình độ:  Thạc Sĩ

Email:  lanhtienphuoc@gmail.com