Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Lê V. K Bảo

Chuyên ngành:  Khoa học Vật liệu

Chức vụ:  Phó đơn vị

Trình độ:  Tiến sĩ

Email:  levkhoabao AT dtu DOT edu DOT vn