Phòng Quản lý Khoa học & Chuyển giao Công nghệ

Biểu mẫu

Mẫu Giải trình chỉnh sửa đề tài NCKH Sinh viên

Ngày: 14/04/2017

Sau khi nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên cấp Trường, chủ nhiệm đề tài sẽ nộp về phòng QL KH&CGCN gồm có Bài thuyết minh báo cáo đề tài, Giải trình chỉnh sửa và 1 đĩa CD (copy file word bài báo cáo và slide trình chiếu đề tài).

Đây là mẫu Giải trình chỉnh sửa, sinh viên có thể download và làm theo mẫu.

Trân trọng.

Tệp đính kèm

  • CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
  • Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
  • Liên hiệp các hội KHKT Đà Nẵng
  • SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP ĐÀ NẴNG
  • Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam
  • TAP CHI KHCN VN
  • THANH TRA BỘ KHCN
  • NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Đăng ký thi sơ tuyển